Saturday, 15 November 2014

ASCII Photo2014-11-15-12:29:14

ASCII Photo

K*XXbQ4bQNb4KmDdNGm5YYX*N*DbD5YKDP54dGG4XdmZmQKGNKY+(Y*XPP*mYY5DKbNdZ*GtXQYXN[/]+z7[\c7tc_~2T]f/zj(eTYej,,--.-.\!/!-,, , . \|| .
DDYPQGdXZ4G554DYQbKXdY*DPZK*4dPK4Zb5XZbQ4NPPDGXbG*GYKQ5**X4GDNPPWPGQGQXe4ZKKY/|/i\\c!/!/!c=_[))jLT)+YY+e.,---.,~!~~-.- ,, ,c/ ,
GGT7*K5Y5QA4P8A8M5Q8KKK8A8GYm*KKKPX*NZKDQQb5dmD4ZXGDDZXY5mXPPK5X5YbPD5P*Yb*XYT!|c\=c//v\\=ci/TV2TtL[tj7[,. ,,-.v!==.,, . ., -c~- ,
mG7TdQ4dPdZGQWWWWXQ5NMbG8KK8A8MQNKKbbQGQ4Gm4dPQPbP5Yb4KXNYDYKbPY**dKmXXQKDdQDc|!i|v/\|//iv|c=!+[Lz(z2Vjg. ..~v~,,_ ,.~ ,\!- -
d()(Y4KYmXKZZ*X8MQPPY8dGPAMmX45YYKPWdXQ8M8MX45DYQbm55*bZNGQdD*DNQ*44KdYdmKGz5i_\tjT)==/_~~|i/~(eV)[jYz+=, .._v~- v v= |\. -
*]tjmZG*QDQ*KKX8G2LzXPdYZPK*P5D[7YQYz[zK8WGGXPGYmGf*dQZmdbXd55*KX4GYmdD+eVQ4 V+z4Q4bKPd]=vv!!/\_ijL(/e2f|, .|)\- _ \c c_= .
K)eLKK*5ZYbGZXb*Y+7(*KXDYDW4QDb+Ym5m((VmWNdXKd5mQZ(m4e+QdQdmdZ8ZPY*Y55Y2gj+tdQKKD4DKN55m2|v\|v==ggz2)]+_. .- .~|. | .\-_ c!\ .
*t[V*4YZP7*YQdmQX[egmd4NNN4mDb]jjDP4|Y)Z45bdD44dQmf2)ftKQdf2*YPP4*ZdKZ4bTt[VKN5QXmZY4Yb4D2/!!|iij/7V2)+|,-, .|~, v /_ . ~c/ |!
GYf[ZXbYb+*bXZZ*42)gZDDDQmm**Z+t(XVz=ztXX5YKm55ZYm2eTLT/2G5*Q55YbQKbP5*N*teKQZmbNmNKYNd5GKj!|c=_\2ggYLt/~,..---,-|!. | .=, - -/= ,~c
QzY[*QNX475KYPmGNY2z*NZZdZGd4PT)gX2Y_gV*Dd*Q*PG*4Ng[/[2(+D*bGY4PKQ5KbmDXXfTX4b4Ld4bX5Ybm/dbz_\=v+f2tVgj2. .,!i!v _ .\ , -|| ,.-_,
2/T75GKNb(YddQdPbTt]GQDK5DXPdKL[t*V(v27X4ZYDGZNbP*zgz77745NGQbZPmWKWD*d5GmZd4*PPZmdmN5GXGL4*i!|\++L)(Vjg. \iv\ =,\- - ,\\- ,- ~/
)gj*ZQmY/TDb[dNX)+)Y5Z5NKP5XK*[Y/Pm[+/z*4d]jZKtPdNgj[jVQYPbm*ddKZ4MW8NG5d74 mZ5X4YKQ4GP5P[jbX|/iLVt2je)tg, -v!c c_, ,v|- . ,|c
TL2ZNQX5(LdZGDd*(ze5GtDK*Xd5GTj]Yddv_/b5GDtT5*zXNKz2j)/4dD*5NNm*5KMM8MNQdL25DYGmKD5m5bPNQLGK4~/c[/Y/)fj7= ,_i|-v= . -ii , -\~i=
)7[*m5ZKtjQZ*XYYt(jQD)bKPDmdQVY(YdNviYG7Gm(t*Y2NY4+27LDPmX444GP*PKMA8NKDPD2N5Y4mb4dKYQbT)D(4Z__==te)fYj7i .\~~-c- . \|/ -. i=c.\~
f(]ZD54N+[Z454NN+T2GYPGGGN5bDjLtYmGc/LbQZNQKGZ)*KQLV7YKbm4XNQXm*5QZQdPPPbQjzPKPmKKND[b5m5b()Y/\!vj2ee2z7\ ,vi~,.. , icc- .i/i\i!i\
c[]mb5NZ+]mXPG4P4GZNbQQmYZP5*7[+mbe!|tjKQKP5dYTDXXzXGZY8MbZXNXmXQYG4Z5*m54)+tdNKmmDZNzQ4Xf+/4!vc~t+)[TgY\ ,!!_.,~ - _|= !~=ic_=i~!
]V[t7T*YgeQGXDY4K5Q4DQYKKGQ*5/tLb*ji~zVNKb+ZYg[Q*ZG*m8*8GQZmY4GDGXGP*5KKbQ7+eYGXYbKNmbKQ45z[(2=!vLtt7j7g| ,=v!- i ~ =~7, i\\c___/=|cv=
~(e(7V]TQ4N4Z*QdZPdG5N44YZGPYeg]5Z(|!7Z4ZNQN*4P*PXQPm5G85YGYQ*ZD*YY4*NNDNG t]+V*jtLTtjPGm4b/e22!.=i/TT)z]v .|_/, \ \ _\+v,i\iv|!\\c=~~v,
(j]t7/45Y5dX4KZZmZbGZQXNZ5*dZmb4mt[/GDXmNjZmZD4dQQdQD**DGX*ZP*PPbG5*NZ5DKV/LG)m+ez[Y(e5Q2(]f+/v-cjYgf2/~ -||\- v , -_fv=c/~i!\\~i\=,-,
i[7/g+PNbZQZK*K55ZP5*dmbDmGDX4XZKbZd55P4YmdKb44GGKdQYDYKGZ5X7z[VtL]/PXX*K))2f[V7/T(Vt[f*K(e)L.-,=e+t/efv .~|!- / - -vi|\egc!\=c,,,
(2T7(zm4QGX5X*DQDdKNbY4XP4N*QYPPYYYKZdGG*DbG*ZKN*bbYX*TdmP7TL2[+7z(DdNXP4fjbmgYTTe]fYvtbf77Yv~/c(Ve+]zz -_\~- \ - |==!/Tj~~i,.,
=ee)LTGKbY5mX*PZ5*KYDbY5ZKXQdNbPKYPY*mYQXZ5ZYd4P*dDXY7*d7][Y7YYgeTe)LXNPb2emZ(]e([egY_|i(z*T~=!|_Vejf(= -!i~, c ..i=ee!/i!i,
\TVe]+g+dX4K4*m44bNQbGN*GXZ45XbZP4NN4Zmm*m4m5bKmYQZGVQYge27ztTg+Te((XYD*ZftdYT]72)]|~\\!g)P|\!=T)z)e)= ,v~v| = . .,ci(]!/|iv-
/[gT7gVT2/VVX4QK*NbXQNXdGKmYNbXN5DY45XDGb*D5bNmm5]XL](Vj!/__])/Ytg(2QD PX4dzt(72/]L+\i|i,j+D\vvc=(/Ljf/. _=iv - . ,-,v/]=\/~v_i,
,fg[]ze)f]/PP*G*mmXQQb44XKY4K4KD*5PYNYbZmPbX*DPDdNP7(7cc/!~=T]g)27getGX*Nb]tjz+)L()(~-.-,f*)/~\|[Y2fT!, -=~/ - - .\,~_t/c_c!v, -.
=g()[7+gV+GGmZbdKDzDGYKXb*dmZZdQbDdYmZDDXN*X*P5(t(fc!=i!\=|!7j([+[LL5ZPDg(P4zVfzet2_c-.,\Y+g/_i]gzte[, .|\v -. !-/\!vt7L!||c.,, -
-2gf[/+e]YbDXbGKmde[)(TDPYQXXm4b5dPXKdGGKDXP*GVYeYcc\=c~~/!czej/gLtQXNmG5YXbmYtzz(7[/.--.)Y(/|i)])f[t. ,_|v -- ./-!_\=|i~|~~---. -
i[(2Vf]f7GNP*PQDK*DbDYmKYK5[YDXQP*KDQ*d4bPDmdY/vcc|v!|\||i=7tjLTVTKGZZ5X*4Z*geG/zL7!|-.,iN!z!!LY+jze- -!|_ - /.i\~|==~\/i_-,- -
,VT7[)([+f]TV+PmXDGKXP4N*mddmdQZQKj+NbNP*m5Kzei_!c!\vi~_/~|(Yzg[+)*PQDKYGZQPdN/g/))||\- -N/j_|/L)2[/, -__c- = =,!/=\c!ci/=\c-,,.
~L2V[e)+zVV(=+PN5*ZY5DY5m55GdPPXP2QK4XN4QDLg!i\/./\c~_/|=v~fz2T]L] YdXYbDD4*mtj(((7c\_, 2LTz+)tYjLf! ,_==. ~ .c|!\~c!=v!v__..,. . - -
|TYL/j+teYt+cgXDGZG4KQ4dXmmb44KmQ(jNDZKP4zj~c\,-,!~|c~!c\!c2e/zVTgYZbYXmGdGbtz]72v=|_c- ,f]LV2/]f+j_ ,|\i- /,--v_i|=_=/~v,,~- -.-
,fLefzLfVg)]_jYbYdQd4NPDYdXbD5Dz2[X**YNDm)ci|-..,-\|!_cvi__jT+(V[Vg5d44YKQQDd(z2]!v|i=-- 7g[g]z2/72\ ./c/. !,==!~v=|~!,--, ., .
!t2g)Lfve_\\j(D5GdGbmDKXZbZ4YPPe/4ZbYPfYY/|.-,--!iz[V(7]/fgT22zt2fXPm5Z4GDZDm/[L~/=/=,. cfjfL2]ggT/ ,\i!,,\/i\~=c/\_-, - -. . -
_[2tVgY[+YvcT]d*Y*bKP4bbPmDmGKZeTY5bPYYYfv.,,-,_/=g+j(eQY5e[Y7jzf)dXmPP*NdKm*TYYL=\~!=,..ggtv/g[z+\ -\v,_|v|i_~/--- ,, ,
=]~[ft(_/z\iVbb5NKXZZNY44XQZ4N4L5Gmb[2)ev/--.-ci!zTfZbXmQK7/7fV]f[XbX*5NZP54bQeLL~cc\\_- v|tY])]T2_ c=c!c~~vv=|,- . ,, -
,v!gtj~cY/=!TZDYKXPKDY]XmGmYdYmjDQYY+j2Lv--.-..==[(7Xb5NNbYV//jV V2NZZdYZZNmd*XDZT(\!|c|...\)V[Ljj][ ~)7\vi_c-.-
._|z((\v7f!!YQ*NY44DD4KGGX5KGd*]YYKeY[V]_--,,.ii/))Yz+jt]f/][2+fjfe2VbYm*YKX5mbPNm/!,-\,-,cfYjeL2/j .|Tv|==.,. . .
/|+L]i|z/|_7NXP5D**mZKQ4dXKXYKVZbY2[2]fc,-..\||!=]f(z][Tg)gi_(jT]2Lt54YZZ5YYPZG*Q*+g|--,,\~)+/ffL] -!L|//--- - -
~c)eY/vt=/L/YGZ*4DYQbbZbZN4Y4NgD*betjTc,---/i__Lfj/[jej+2fLe\~fL)eL[dX5KNdYmX*PbPYdX)_-.-_vfjLV)/j. -~|j/~-. -.
ivj[z_|fc/7[4724G5DTgD*5KQDYP*(N42+QYz!i]Xm4*ZbQmYGXZDmQdZbYfjgzgeY)*D45bYQPQDGDYmGPe|!-.i|2(+]jte. .-ci[|=,. , .-.
==L/2\_f!|jVXTDX44Lg(zY)T+P5XN7DG//QP(/)DGKY(_\_[f[/2))*YdQ*4bZ+)))L4GdbQPQQDb4dQNYbm[=..v/L(Tg]2[- ,,!v2|_, -, - -
!/vf]_vt[z[t*GmZPGzKdg7_eV4bZXeQdT+*55bzmDZ2Y)j(!_g[z2NbNNPZ4f VXZb*PPNX*55mXNQA8YdNN54j(~V/ztz+g/], -.-_=j\c, ,,
-!vL!~~zfjL+4YZdKYTY(*V7)fYdZYQGPj5G5QNz5**eTt)Y~)/+zjKG*G4mNmL\idMK8AMKKWGZK5KNZGKYKY7TGmZYZtg/Lt! .--c!V_,, - ..
-v]Y+)g(efT(eg[bYQfzfXbTfgbXXY*P/jKK)e42bmK(LLv=T)ft(dXQQPmK5*Vv!(KAWAW8AX5GXdQ*PDdb*]/\c!L[XQZ)z//-.,.\ivv=.- ,- ,
.c2Y)t)2zzGb+)Km44NZD*PDXmYNNGPQt+ZXP4Z)4d*ji=~=(f[v(45PNmXPm5Y2!(AKMMWA84Y*G44YYdDG52T|=c, GKZN[T~..--,~i\~.- - .
,!/]fL)VffQ*XbdbdDPPD44mZNYKmZNGt*4mZPeL[(5=\_v/(V[ ,PKNDYYd5V(7cXMbXXZW8bPNNZYPQDmYmLY2V!-,2dWdLzc-,..,!/~=- - .
,~t/)+Vz22VbQ45QbXmb44Y55*XYQKPDfdDGPZ]\|v4~/c_v|_\+Vb*4GGX*KzYgc45QD4K884KXX*N*KY**D[_i(|75NQM5g7c-,-,.~~_~., -
-/!g/++[27jK*DdYGZZYKX4NKbDm*XK5ZbNj*[c,.-g|.|/=,,,=\f[YmZPKG te=[dt2DYDX8YN5DZmG*G*GdjfLtXmbPKMbgVv...,,~\_~.. .
-/=7zVYVgz)7)TTLgY*bPYNXQ5K45Q54NPDz]|----_i.~!-,..i|)e)*mKXZ/|vGX\7fDKXK***GD5ZP5dG*djjY*455XDYe2/..-.-==//.,.
i/~vjt)]zfYT/Yt]z]gjKYZD4XZmd5Z]ZQ7e7v..-,-f,._.-,-=i]2gtG5PVv~\Q)![7KP244KY5dYKbXKtYX]NbKfcNNL7Tfj-,,,-|/\|.,- ,
c|/[V(VzfL2tz[2tV(Nzge5ZDmQ4dDLX*Vz_2.-.- ,7[_--.,vv_g]t]Tg(|==PKc_/ezmgN8YdPQmb4DP)]G(bg2..Z2gffL]--,-!|\/\.,
\==!YLLLL)tLgj/Ti7)jj)YD5XPXZZNQ/zeg|.-. -cfbZ//|c/=)Yzzt7\c~*Pz=!\/T5YQKPX5KNZG4ZjfN2(=|,/KVfzYej.--._~!/_-.- ., .
=!c/Y2]fTzjfz24+~QTt//*QbQXKZD*d2g]gv.-, ,--.!\e**X*G4G5GZKdDet//c!V7DV(PGZNKYbdYX(e+7(/c-DDfee)T2.-.-/~!v!--- ,- ..
|_v/+[[+g(+zd7b+!mLzv*5N5YKXm5)je(e[\--- ..,,.|vc)t//V]jei cc.--.,=Y/Nej+XmK5KbZNPY2Y/tYjY*)e2T+Ve.-.=/~i/\,. - ,
,\~!tzVejYTTXmQZ[~NY/\5QKPGNDZKgjLTY+c,-. -.-,-c\iV)fivc|c..-..-.=[ge[!g(bP5m*XmDbGXG*XNf7LY(]Vj+~..-=~~!|-, , ,-
,c\~ej7L2[tjGmb5g|Qz[|dKZPNQmdDY[fg][!,-- .,.,_i!=~!/~~\_.,.,..,|Vf*)|YjTb*bNGgYVt]\v|(7=]jV7Yjf_---c~~__.. -. .-
,\|v7]V2L2]]XNtdT|G))=YQXmGdXQYt(+z)=--. ..-\~~\|_/i\!c\,.=.,-v2(P*zVL]VDXKdmY]V(|!\([eLYj[fYz\.,..===|,- ,.- - -
\\YYtLjTV(7]KQDKe_P][~*4QN*XPPD[VtTT\... ,.-.i~_\=/\i)z|/|c..-cgeGNzgg4K[NdddXVt(i!/TLLTLttg(gi,.--.cc--,- , ,
,_z22jL(L)(z2YGb5(/mgz!DNDKNQmYN/f(+2=.,. ,.,,.iii=!V[T)~.-,, ,[7KGY+z5bYKKYef2zg|v!Y7)T2]LLg[gv|c--~!\-,- , ,. .
-!g7+[z+]L/22GmKKLtP))\Y444GQ+fP[([2~,.-- -.-,,c_|!]VT] T- ,.-,-,]7P5mV!fdd5Y]e/7Yt|\_+tNPPPZNb4GXPYt._cv.,.. ,,, ,,..
.~e))/g[[t7tfGQPN]+PtL)QXbDbXzzD7V7/v..- -.,..|\~_z+gef.-|/Yv!vigd*XGtPQXdY)]Te))=|_/YDY444Xb*dNPb/.__i,., , . , -
.!_[zz))eg7/+fYZ**V7m]j+b*ZQmme5Nt)7+i-., -...._=!zt(4[T//tXQf[!f2ZdP5Xd4G4bX)e++/!_\T)TZDPY5KQ4mbYGvc~v/,, , ,. - - -.
/|/)t2)7t[j*/dPmN4+[Z+YfZYDN4PNQQVz2|\,.- -,.-./|\]fZj((j\Yge\/|/VKZGDD5G5XZZ[Y[)/=~/|j7YYNbNXbKKb44vv|vi,- ... --,.
__!Y2t[jTG*Q7dddKXgt4/7[545bPNX45[!2v\c-, -,-._c2Lj77](gic-cLL)zXZDPZQbYN*PNgYLz=~=~~Lj(YKmGXmYD5ZX!~~=/.. ,,., -.,
,=c!tft+V)ZNmLYXmd*+YN7z/d*d*Km*D5=!=|!,-. ...-~!2/YV[]_!=i_LgG*XGm5PPXX5PbPYbze)||__v(b*N4KX5XQQGQd~_~v!,.- ,, - .-,
.c|=/[t2VKdKYd5GPND72Z(]]5X*XPYXdbY/=iv|., ,,--,~|TTf2(v //!2](tmPb545DZZ*P5ZZ44Kg7T/\!|~)/QY4Z*XQXNmb4=~~/|.,,, , ,- -,- ,
,,g\|+/Lt2PdZDDYmQDQffQeT2**Y5DbXX4(\/~i~.,- ., ,.,,v_T2f)|=|!+TeY***5PbbDZ5KD*ZDPddde]ec=\cV+44PGbbmbbPDQ=i=\v., .,--, ,-.-
-.(\~Yjt2[dZN4KXbmZTz[5tfzmQPYDNGNdgz_//\.,- .,..v~Ye=iv/]V]g]**ZKGZmGNbNDKQ*DXmDKzt[+_~~eL/*NG5KGf*QG4v\!=c,-- i. ...,.,-
,||)=|]Lt2]XNdXDdZPN7]jPj/gDdPDDYPb*XDL/_|i-. ,-.\=/T\\\Lz2(TY2NPZY*QKZbP*GXNPDNGm45gj]~v_V5ZD4G/fb7KPQKc_/i!--, ,,-.. .,.
\vi7~ie[7)L5zYXbNQQN27G5D(PNN*mmKmd5*b7!=\_,, -,,=~/\=c7+7fzgf+5YYXNNbQQ5Zb5NPbQQQ5G7/gY/ctdZbPb]T*jQ5XY)-/_v..- --.. .-,-- , -
-|v!/=\(2]Tfb+GPf4Xmmzj5m*)KdYYDZd*QDN5Ycci_v- , ..-,v_cv/][Yj2e(/jbXY4ZNPNXYZGYQgzYQQPYb]Y)/!gXY5QXG/4YDXbDt,~v|,-,. ,.\/... ..-. . .
c=!vzT/t)V]L5PdPGQZXmztbGYjKKmbGYYNQY4/2(!\ci-,....-.-.,=i//]zte e7e]jmYGKKXdmKZGNDXKN]gd*ZKNYVT\\/5NXZ5N)zQmPWm),i/!,.-,- - c- - .,-, ..
/=\Lf/g)LzVYYtLXfQZGdd*b4GP**DPDD45D5PGV2]/=|/.-.,,-,.--/~\c~f]2jfYVdKb*Q4DKGNXm**dQ4dQT[4dPPKtTvT]T4NXMXf+dDKK42,_/~\--- , .,.., -, -., .,
i=72T+Yj]ttf7mmDDGZmDm5bdXbXGbKQQmDX5D4b]j_|/~|,...-.,,,,vii/7Kzz+gKmGQPYK4KbNKKb**KXPb*5bXQG5T]7)L5NdQNXYDX54Am(~.i/\,,, .-,- .- ,
izt](L(je[[]jYDZQKd*YmQK55*GY4N*GGdQQmDPNT[c!~\--..-=--_.|\|7TZ4mQZP*jVt4Zd4GXD4Zd5QWZZDQ4m4GP7]LtLDmNGNfjYddZ8m/|..-|-.. . ,,. . ,

No comments:

Post a comment