Saturday, 15 November 2014

ASCII Photo2014-11-15-16:51:53

ASCII Photo

N4|.-...cT-,~/e=i.,2V-,_=,,..,..-./_-.--,---..-||\i_!=~v,,,.-,--.-,.--_-.~,.,-..,,..-i//7+7]ftLf]TgLVt77L(tz[[+[g[7g[_/i...--,-.--,.-.--.-.-,.,-,-.,,--.-.,.,.-,
XL/-.-,.~L..=gYc\,-L/.cttzc.|_v~--\T,....-...-..,.-.,~____v__-.,.--,,,,-.|..._.-,,,..,.-.,~~|)tgzfj)etje7z(]+(zg72Vf/2/(f//=~-,.--,.,.,-.-,-.,,-..--,,.-,--,-..-
Z)_-~7v-!(.-|L/.,-.g+_Vg/!j,eggY2,~7=c-...,.-...-,,,,...,.c=|v=/c\!,-,-----.,..,c..-=.----,,-,-,c|)2f+2(+jV2LL7LVLV7/]7zg)YT2+j7~\v.-,,.-,,,,,.,-,-,,.-,..-,,,,-
D]...v--\|-.ifYv_=,ej\2+/]f/fV.cgv///ee-,_!|.-,,-,,,c\,..----,,-,_/==_|!!-..,-.-,..,.-.c-.\..--,-..-.~=\2e2TTV)/VgVYtegVY2/[LTj7)jVz/_.,--.-,.-..-..-..--,,--,-.
m).-,...|!,-.__/]f=j2.f[~~/,g_,-]v7(-v)viv\]_,/=cv-cz/,---!j!,.-,.,---,vv|i_|\c,,-.,--,--,\,.i,..-...,--.,.\\_/2YLL2L2(7LV7f7/z]eYe2g7-....-.,.-,------,,--,,,.,
)z.-.-,,!\.--,--,,.,,--~t]\.)Yi/+|/g,-g~i_cjj,22_7c=((\,../\L!..-,,v/-.,..-, -~_==v\=,,---.,..-.-_\-_/.,,,-,---.,,-c||\()t2/]/(V227L2V+-,,,-,,,.-...--,.,-.,.,..-
Df-.~[,,+=--..-.,--,-.,...--jivL!.2V,|V=Y+.jV/)c.2!-7_.-,-eeV\...|//V)-,.,,,,.,..-./i!~~cv.-,,,..-,,,..i,.!,,...-.,-,,.,~_i~tzeYV/]fj2.,-,.---.,--.,,--,,.,...-,
de,,=v.,g_--.,-,-...,--,.-.,e\-.----,-|/!/v+[=]!,L|,/\.--~e2c.-,.c+-,t/.-.-.,,.-,,,--,,,-\!_=icv.,.,--.-,-,,.c-v/,,,,.,.----.,|=i7(2f[-,,,....--...-.-,-,---,,,,
)\.----,f~.-TV7!/--,,-.,-.,-=-,,.-,-,-..,.-i|-7=-]~.)/-,,j|=/g|-,V(--.,-f(~,..--|!.!,...--.-.-\ic!!~__-,,...-.,-,..-,!.,c,---,,.,-itt(!-,-,,,,--.,,.,.-,..,.....
D!----,,[!,-e(e)g...,,,=|v_/,..-,.,--,,,...-.-,...-.|ev..(]i[e\.-|(-..-,=\[-7z||VT,f/,,.-,..,,-,,..-_v!v__c,,--..,...,..,-,|,.,--.|g7V/,,.-,,--.,.,..,-,-...,--.
jc,-v|-,z-,/2f772~..---tL+)+v.-,.--,--.-.,,,,.,-.,.-..--,,!_|/z!--+|,fc_+/)!f/\-v]|c/-/!--,vt-,~|--,-.,,-,\,._.-i-.,,,.,,.-.,..,!-vz2z=.-,--,-.---.-..-...-.,...
)!,-j|,ct,,c77egYi..---VgLVL~.,,,,,.-..,,.~,.--,,,,.-,,-.,,..,-,-,-(Y2=\e/) i.\+ic+-=/Te\_,.|g\.L2.v--,../-~=-,-,-.-i.,_-...,.-.,.-itg]~,.-,-...-,-..-,------,.,,
)~-,-,-~g-,/]7[]Lz.,-./LjzgV=.-,.-..,,,-.!Yjv,---.------.,.-.....,-.,,,.~||ii!ec|/-/i+(=+-,|)~c)2-|,_---c.!_........,,--.--\-,i,,-|2+L!,,-..,--,,..--,.-.,-.,-,-
(.,--,-iL,.\j)fLTz~-..e7/e[g\-,,,,--,----\eY2,..-,...,-,..,,,...--,,.,..--,-.|c-,T\i=!v,v.,c|/=]T_V\YYf_v-./,/,-!---.,,.-.,-.--,\,.YtYe--,...,--..,,-,.-,.,,..,,
L.-.,-.=g.,=Y/)/2f=..vV7LeY+!...=~_c\,,-.|mKY.-,,-..---,-..--,..,,.,--,-,-..---..,.,.-~_i-./_~z=2vt/2,7v2.,\,-..~..c-.~,,-,-,.,-.,-+[][--,-,.,-.----,,.--,.-..,.
V,-ijc,=[.-\LfLc7j7-.|Lg|+z/_.vT+[TmGLc.,!bm+..,---,.,,--.,..-.-,-..,.,.,-,.-.,.,-,.-.---..-v-g,zc2=e.2iT.,=-,.-.--,-..,.!,~--\.,-./[tf-,,,--,.--..,-.,,,-,.,-,-
V---i-.~!.,cLYi_)T(..Vjt=zfev-cgLt!7TD+/-iXf~.-/7=c-,.-,.,.----.-,-,...,\VtT/=!..,.,,,--,..,..--.,\-|.!\ei-~-i,-,--,,.,.,-,,.,,--_-[)7t..-.-,,,-,...-..-,..-.,--
)..,,.-=v.-VL/~,TtY\//7c/f)).,-=,-,._G5t-cZ)[-cLdV~.-V())=-,,.-...,-,,.-!2 zV[/2L.--.--,.,-,-..--.,-..,,.-,,\,i--/.,_..~,,...,,--,.-\)tz-...,--,...-,-,,..--.,,..
(.,,.-,ci,-T7+v,\[g_zTf~!+jT,,,,~_(V+QX+,~mGe~j*ev.-+PKg2Q]=-\+Vv_!!,,,.vZ+|!|[Y\-.,,-.-\Y=--,,..-..,-,-,,-/,-.,,.,,.-i-,i,,_.-,,,.vj]T!,..-,-.,-.-,---,..,-.--.
\-.=v,.//.-+j]\-_Y[z7YV.~/V+-.czgjzfe*dL-|QmzgZ(i-.|PX_,-YY[-v(]T(z=,---_])-..,-..-,--,-!f_...,-.-,,...,.,./--.-.,-...--...-,--,,i,=Legv..,.,,,--,------...,.,-.
~..~z-.T~,,](ei,-7(j[]|.\/f7,!7LLi--=V/],!4XNZ*V\.,2mV|..ij]!\2e)[jv...,_e7,,-,.,/i_!.,..,.,....--,-.-,-.,,i,._,-_,-!,,,,,,,-,.,.,,v[Yzv-,,,-...,,-.-,.-.,-..,.,
|...---gi.,+Y)\,.([7Ye,,_fje,\)[(,.,\/Tg,_+45j2dj,./5G7/[YQGc!2T]..-,..,=NT__-..zjjLf7.-i|!,,,-.,-....-.-..i-,.-,----.v,-/,-=-.-.,-/7fT\-,-.--.,..--.-,,...,.,.,
i--,--,+\.,c/e--./f(gv.,ie)]-/YgVV~t(ezg.~Q*/.\dfi-eKf\/YftV\iLe!..,-,.-/Qftjfg.![/vgYt-!tt-zYci)..--,-..,-v,-,,-,.-..--,,--|,./,c,.f(/i..-..,,.,...,-.,.--.,-,-
c-,,..-[.---,.,,.,=~~.--=)7e..2V]fe)[7tj._KP~,.(Xe,vbdi.-.,..~T[~--.,,,,_ G52))7-.,-,=(),_j[,)ff)7ciVt[i,v~,=c.\.-_.,,---.,-,.,-,--,.ggg(,--,----.-.-,....-.---,-
\.-[c-=ji-,..--,,..,,..,-...,,-~!|!-v2Tz.vVVc,-cd*i-/N+/,.\!.vf2_,-,--.-/ef..--.-\g7tKLi=gj,/e7z|!eL\t7\,~.v\-.,-~,,~,.\-.c.,.-...,.7eTj.-.---.,--,,..,-,.--,,..
...~~-~tTY[|\c\/_\=.-,,,,,--,.-,,.-.,-,-,./~_.,-Tzg-~gLLT(+(,i7Kc-,,.,-,_t+/..-.Vzfc=L//~z/.~7L--_eY,.2+-,.-c,----..-.,.,,.-i..~,.~-T)Tt-.,,,-.-,,,...-.-.-,--.,
,.-,,..,-v~c/~|\\[gV(Yfg_==~!_v-,-..,--,.,,.----.,.,,,v7[7j\,vYf\....-.-ifLi-.,,Y(i,-jY~./L-=7f,.|L2j/]z!-,-\.-,,-,-.,,-,-,-,.,.-.-.]gz[-,-,.-..,.-,,,..,--,-,.-
-,--..-...,,..,.----.,,-=_|~~ccYj/TVi!i||=-,,,-..,,-.-,-...---c_..,-..-,-Y/_-,..2]7|/VV/,tV-~NT-.!(L[gg[\-.-v,v--/,-/--v.,--.--.-.-,|YY/|-,.-,,.,.,.--..-,.-....
.-,i.-.,--.---.,--.-.-,,..--..,.-,,-!c=!!_c[/2c|!/|/i...,-,-.,.--,.,.-.,.vi.,,-.v/((Y)V=.Tf_~2].,!jL..,--.,-i...,,--,.-/.-|,-|-.....~7YL/-..,.,..-.,,-.,,-,--,-,
-.!/=--!/=.,.t|-.,|-...---,..--,....,,.-.--.-.-.c|i=\!vVcv|~/\=,.--,,... .-...-.-,~=~-!7v,jg~=]L,..j+]i=\,,-.i.-...,.-.-,,-...,,-.,!-ctVV=-..-..-.,,,-.-,---,,,,.
--._,-,.c---,g~,,.ei,,.[~-..L_---v-,.-,-.,,,-,---..,-,,..-.~/!=~~i~/c|_!i!.,,-....,,,,,--,,..\i.-,.T+Lj]\---=.iv,-=.-.,,,....-----,,iV]t\--,,---.,....-,.-,.,,.-
.-,-,-,,,-.--,,,-,.,---!..-,T---=e---L7--.[,,--,-,,.-,,.,-.-,-,......-!~|/_=_v~\cv~_....,,-,,.,-,..,i/c!,.-.~.---.-,.c,|c,_,.-.--,-,.TVgV.-,--,.-,.,,-,-.-,..,.,
.-----=i)Lvc-,-.,,,.-..-,.-.,,..--.-,!!.,.L-,-Vc,.=[-,-v-,|._-,.,_,-,-,....-,-.-,_!!~!!/|i\ci=c....,,.--.,-./,-.,..,...--..,,~--=,!\-t/)L,,,.--,,-..,.--.,,-.--,
,.i!,,YLe[TL/c,.,v/_i=.,-.,...,.-,,--,,-..-..-,.,--v.-,=-.!.~_v!/v=|_|.!,-.__-...,,-.-..-...||\vc/\\v|c~v-,-/,,|,..,..-,-..,c!i,,-,..eVTt,.-.,.--,-,,..,--.,..,.
.-/g,~[V7zeL)L|-_c\|_vc+,..vi-\,---~//_c------.-.-,,-,.,.-.,--,-\cii_|._-\_~/~/==!\,|~i.v.-...-,.-.,.-c!c_|v7-,_,.i-./,-/.-|/!i--.-,.(YVz..,,.,-.,-,.,-.--,..,,.
.,..,_)tTY2Vz~,.~v\|_\!Lc-.~~,=\\V,L2jfg,.i.c|~..,.-.-,-,-.,-,,.--.,-.- .,.!i~c|_|i/,\!~\,|=~i\~v-,..-.---.,-,--,.-,--..,-.vv!~~.=,-c.][/L/,.-.-..-.-.-,---,.,.-.
-.,--|2Lge2j+~.,/\c\|/!~-.~v=-=/||_j]g+Y|ce/_))_-.\f,.-i,.,..-.,,.-..-..,,,,-.,=/.-,.,--cc/=!/_/=c=_\~|i!!|,-.-.--,.---.-!/iv.---..--c((fv.-...--.,.-,-,.....-..
,----_LY]gY)e|.-|ii/!i/.,.~cc==i-,/(fg[g|--i=!~!,,._-..j-,.[i,.Y=..!,,-v-...-,.,.-,,.--,..,,--,---~,/c\~c!cic-.\,,c.-|-.\=\=.,.,-,.,._tf7\,--,.,.-.-.,,-.,,,-..-
-,Ti-!+t[+e[[~,,\_//c|_=-,!//!c=-,_(7tzT=,-\v]Ti-,..,,,,--.---.~,--~-,-2-,vg-.c~,.~.,-,,.,-,,-,..,-..,.-.,--,-..,,-,.v-_cv_=.-!.-=,~,\/]+v.,,--,,,.,,--.-.,-,--,
.,/_\_zTe2g[/t-,\!i~=__)-,v~.i~/|=![t[jV/,,_2YL/,,.,,,,-,,.-.,....--..,.,-,,--...,_,,_/,.Y..i=.-!-,.---,,,.,-.-.-.--,,iv|v,-,-,-,-.=-/2tVi---,-,.-.----,.,,-,.,-
-,-,|ffzfgz(=.,,i~\|=!!\,,~=i|/_[/=+(j77~!Y\jLtv,--_...=,,.--.-,,..,-,,.,,------,,-.,.-.-,.-.,../-,~..~-.v_,iv-,-.,.--ic/c,....,,-,,.,fjTT,,-,,-.,--.-.,-,..--,,
.,--i/z/fe(V_,,.v/!!!!/,,-/|v\\c,-_f+)jj/,=~fg7v.-~[,,,L-.-t=.-L\,.!-. .!,.,.,--.,.--,.,-.-,--,,-,.,,-,-,,--..,-,~-=~.~|\/c,~../-,,,.-,T[L2,.----..,,,.,.,-.,,,,.
,-!-iYYt+tzfi.,v/v/i|=~-./_~~v|c..~t[2)f|,.=2YY\-,-,.--,..,--.._-,,/,..(..,L.-=\.,~-,-_,.,...--,-.,,-.---.--,-..---.,\vi.-.,.-v-,=,!/,7LT/,,..--.---,.-..--,-.,.
,=fvi2[2V](z(c.i|_v=\|_c-|~_~v|c.,|VTY(z/.,~7tz/..,,..--.,,.--,.,,,,-,,..-,-,,.,.,~,--c,.c=.,),-i,.|.,..-,-.-,.--.._ivc..,-,,.,,..-,,,++zt.----,--...--.-,..,,-.
-,c-c/[zz[g+/!,=\_|v\=iT.|_v/=!_ge=g[2]f=iT_jz/~--,,......,...,----.,-,-.-,.-..,-.-,..,.,.,.,-,,--.--.,_,,c-,c,,_.-.!/~.--,.,-..--,-,-Y/)2!,-,,-,-,-,.,-.-.,.,..
-.,.=YV2ett7=.,_|_!|/!~,-/c_!|!/~v~t(g7gciT=L(7/-.//.-.g---[v,,!=..c.-.-,.,,-..,,-,.,-.-,,.,..----.,--,,.,,-,--,,,-\\-~..|.,~,~_._.-c-\[L2c-.-,-.,--..-,.-..,.,.
-.-,vtV[jY]+c.-/~_=ci\~,,/\!/v~,..cj/ezY,-.|z]L=.--,...c--,_--,vc..\_,,/_.-+,..z..__..i.,-\,..,.,,,----,---,..-,--.,,,..,.,-,,-.-,..v.|/t2i.,.-,,....,...,.-,.,,
--=-c2zTVV/t_-./~|iv!!~,._=cc!=-.-|eYz2z,--i]L+/,--..,-----,.,.,.---- .-,,-.-,,-/-.=~-,|-,!v,./,,i\.v\--\-.v,._.,-..,---.,-.-,,.-,...-,=//ei-..---..-....,-,-,..,
,f)v~VV2[/zg[i-|/\!vicYj-i!|!i!\//vzT[+(--!_[/Yi,,,,..,,,,|c!\ci/~/=i,..,,-..-,,-....,,-,..,...,,,-.-,-v..i,.c-,~,./v.c~.c_.i.-~.,_--,~/Yf/,-,,.-----,---.,.,,,-
.!~-\f+/jTeYt=.=ic~ci\(=,=/|_-v.t=/LLLL/-\+__)+\--vY,-.Y.-~YZYmbZ4452)Kj[z(egtgL7g/\\|\i~=__--,-..,,-,,.--,...,---,.,,...,..!,,~..|.c,!V]f[..,..-,,.,-,,-.,.,,..
--,-cz/tTge+/.,vv!!/\ci-.,!=|.\,.._j/gY|,,v\|/ci..,|-.,c,,-)7KdmKd5NY5GDbmQQXN4ZbZ45geeTj/+z/T+V//(V]jVTi\i\c|v|c/v-,,------,--...--,-.fjtT-,-.-,,.,-.--.-.,..,-
.,..iffY(f77~.-c!/c!/~~,..cvv\\,.,,jL++\,--=t(g_,,,.-,-,--,-+YNmQQKXZZ72mNZGdm5Y*45Pez)VT(jzLg2f/2eYe2Y[ezYztVY()YYt()/Vg[LLz2Yf)!v=|!v/V)T...---.,,,--,..-,.,-,
._i-=zz+f[tL\,.i|!v\v/|---v|!!---.,LT22~-.-v|2t!,...,,,.-.,.!7QddddDm~=iL/ee[fbQQPKV=e+/[]j7e(gtYg+zj)eVL2+Vggz2TggfYG*dtbNdK55N*Pm7/+tzf)/c--...,---.,..,.-,-,.
\Yg/tjLt/7]j)!.,~=\/icQc.\c!_c-.[\=7+]e~.~i,~+[|-,-c,,,i...-,!]GmmQG Qi=L+v\!//VcT\t\\e/g(VT7!=i/Y~7vY)/!7fjeV+)][jz+z))zdZ*(jTf/)/+LYt+Y2tVv-,.-.-.-,-,--,,.,,..
,i\=jeVeg/V(v,-.=~i~|~\_.~c~v_\,g=c/)[Lj.|g--V(\--~T.,,(/-.[~._4dZDXKti~i=-!i_e/!cv|=/_!=cYj(/\/~c_-~zY-|c/=~/_|e\\=_!zVzT)[=~|!/[/_L[g[/ft_,--.-..,,.-,,,,,.-.-
.--v7[2V2[(j--..c=!=_\,-,=|\i|~-.,\2]Tt!,,.--!.-,,-,.,--,..--.,zb4QXd~!_|c,v\vi\vt\|i///=if+)_j)|_Tc/YVcci__c!~_~v~ccci|=~+(v\7_c(__f/LYez/|-..---,,,.-,.,,..,..
,.-_/V2tegf(--.-_=!~_~-..,|/v-..,.-!c7v-,,-.,_,,---,----,,.,,--veG4ZD/)T7L/z)jgjt/jzYgez/j|]7=f/_)~c/2T_z\=|)i[c\!c_i___=ijz\2~~Vv_c[Xf)7j5Y,.,.,,..,.,-.,-,.-..
!cv/e[e[7zL]~,-cci=|~|=-,-.|i-,,--..ve..-,.-~!,.,,,.,-.-.-.-.-.~KmNQmZm*QbNNXKZNZ5NQdX[7c[g)g4tYe4GGbN*KZgj[()Y[(g7gVt)e]z4e[]Y[TT]LDbDT7/5f,-,,..,-,-.,,.,,.,,-
/X=iT]e[2t7Tf,.=i\|_|_j/-,=~v.-~Yc-.\t,..]j.~)4_..i+..-L!,,7_-~bYdbD45NPK4DKXZKGbQ4dK*dTTYgLZD4YG4ZZ55PKKYG5*4XbT2)eTmz+QebdYTVY22j[Y)j]TYLt,.,.--,-,-..--,,.-,-
~v|iL[[TV/eLc-,~\!ic_|\,,.=!_.,-/---ie,.,=i.i!v..-/=.,,|-.,_\,)d*DD *5NNKKXPZGd*PP*K4QG4ZtQjmt)GZKNZKd4XZdmbZZ44QP~/\_T!\v_t]TY\zL/t!j[]](/Gf,,,--.,,-.-----,,.,,
.,vcV]jY7)z=-,.-./_=,-,-,-,/|-...,.-~c..,-,,\v-.-.-...------,]Gm4ZPXYN5NYZ5GZdmdmDd5*DbbKXt[VgNY5dYGP*mm4QDGm4KXG(!ciL~|if~!2v/_c(!(/7tGgLbY-,..,.,.-.-.-,.,----
,cic]+])+z+v.....-c=,,.,-,,v|,,.,...vv,...-.c|,--.----,,,.,,cP4ZdZQXQPb4G5GPNDGPK4ZZQ4zTzje5je](TN4GDQdD5Y*KPdY4)gv~vL_=T!t2t_vv+vc!VfXe(TD2v-,.,--..---.-,,.-,-
|c_cjg77[t]=\..-=!~|-._-,-~vv-,-=,.,iV.-.~!,~|=-..,=.-,v-,-|bQYZ**QKYQZQ4PmbZ4jXXbKQ4*f[/2LYGe/2z+2]KG*GXQ*PgjN5d/jV/gf/Ltt]z22T)egT/2eNz/Yz\,,,,..--,,..,.,,--,
[4i|2YLtzegT],.,))\|,~7..,\_c--_m-,,+/-.-Tt-!+d_--|T,-.zc-|jmG45GGdQYK*YQ54ef[+t[gj7LL72eV7][jtt[zjf)Y)z4G2gY[/DejLjt)([]g//f(V22g7/zgff[)2dc-.,.,-.,,,.,--...--
/c_\VzLf)+2Y_,,,=|i=.,v-..=v/,.,|-.-)v.,,-.,cc_-.-.,.,,-.,zTLY//zVjT/LgzL72T[g](()z/VtL()LVeV/jf7LjL/L]]zT)t[2V2+V]Y)72](LTz[2]TVt+))gT/tfZ*i-.-..,.,---,.,,.--,
/c\c+/LL]V2v-,.-.v|,..,..,-cc..-.,..7_,..-..|v.,,-,,-..,.-,----.,. .-,--..----..,,,.,-,-,-,.,-,.-,,,.-.--,--.,.,.,.,.,....,,,,..--..,,.,./z7*c.,-.,,.-.--.--,---,
c/ii/2+Y+7j=,.-,.c=\..,-,-,|=.,,,.,-jc.,,.,,/=,..-,-..,,---.-.,,.,-----.-.,...,-,.--,,.--,.i.-,-,,|,-..,---.\,,\--c../-.!--!.._,-=.-v.v|!/4Q[,-.--,-,-,..,.---,.
/v/cVTjt//[=.,-.!i|-,,i.-._\~-.\_.,.V\,.,!i,!ce.--\e,.,L=-.\=--cV-.ij,-.).-!+--i7,-/=-.z~,.g-.v\.,[,.2_,!~-.e,.f,,c,.c_-!c.!|.!,.|-.c-ii|TgQ(.-,.,,..,.-..,..,-.
[2\7fz+[]//j/,,=*t=-,eV..,\|\.-zY..-gf..,7~,=7)_-,!+--.t,,,_|-.ii,..~,,-~-,,|,.,_-..-,--.--,..,,...,-.,-,,.,,,.,,-,,,,,,-...,,--,.,-,-,--ztK[..--..,.--.,,.,-,--
f_|]T7]g)/L[\..-!==--/|-,.//-,-..-..e|.-...--~,,,.-,-...,,,,,.-.,,-,.,--,,-,.,.---.,--,,..,,.,,.-,.,,,--,-,-,,..-,.-,-,,-,..--,,,..----.-g*K(-...-,,,.--,,.-,..-
\~|72Tjz2L(~,.,..!\-.--,-,v~.,.-..,,t!--.-.,,.--..,...---.-,,-.--.,,--.-...,---..,..--,,-.-.,--..-,---,,.|,,!,,,,,-v-,\-.!,,|,i!.cc.~--~.[5Xe,,...-..-.,-.-,---,
.-|geLYV7]V=,,-,\v~,,,,..-/=-.-.,,,,Y!,.-,.,-,,--..,.,.-,-,,-,--! ,,-|.--!..,=..,z.,|),,v_,.+~.|2.,e|-_~,-+-./~,|~,i~,._,-~.-_.,!-=,-=.._,eYZ2c-.-.,-.-..,.,,.,..
cv!)]geT[Lz!.-..=ii..!!,..~=..,~i..,Li,,-g/,.\Vc,,=L.--d~..Lf.,~e,.|),,,(..,)-.-|,,,i--i/--\,,-..--..-,.....,--,.-..-,----.,,,,.----,.,,,[Z*Xc--,,-,-.-,.-.--,--
gv!jf+feefe+c,-vX=~,,QT,.!T_--,)[.,,L|.,-e_-.~[..-cc,-,\.-.\..,.,.-.-,--,.-...-.,,.-,,..,,-.,,.,.,.,.-,,,.,.,,...-.,..--..,,.-,-,.-.--./.!NXdi,,..,.,..,--,,..--
Y|i7L2[eYLtY.,.~gc/,.~/-.-iv-,-c,..-z\,..,,,..--.,,,.-,.-..,--,..,,.,-..,,.,-,,,.--.--..,,--.-,--.---.,--,,-,,,,.,!-,......,-.,.-.-,_v,j.!Nmbc.-..--,..,,-,--.,,

No comments:

Post a comment